ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวนประมาณการ ๓,๗๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวนประมาณการ ๓,๗๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวนประมาณการ ๓,๗๑๐ คัน แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนซ่อมอะไหล่ และค่าแรงคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) ตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างจะจัดจ้างเป็นคราวๆไป ซึ่งอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนประมาณการได้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา ภายในวงเงินรวมไม่เกิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเเรงงาน ค่าตรวจสอบคุณภาพ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้เเล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลโท นพรัตน์ นาคจันทึก                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17177616211.pdf