ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบันทึกและรายงานผลผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำหรับบันทึกและรายงานผลผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อวัสดุสำหรับบันทึกและรายงานผลผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๖๗.๘๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปวงแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลตรีสราวุธ พิมพ์จันทร์                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17177335991.jpg