ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ของ ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 16 EA โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ของ ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 16 EA โดยวิธีคัดเลือก นั้น

การจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ของ ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 16 EA ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ กิจการร่วมค้า วาย.ที.จี.ดี. โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๖๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลตรี รณภพ วิเชียรวรรณ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17177242221.jpg