ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางใน และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อการจัดซื้อยางใน และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
การจัดซื้อยางใน และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอล เอ็ม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๑,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวงแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลตรีรณภพ วิเชียรวรรณ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17176588361.jpg
17176588362.jpg
17176588363.jpg