ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๖ ท่อน


ตามที่ กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีโครงการซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๖ ท่อน สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๖ ท่อน สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัสท์ ๒๐๐๑ (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐.- บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลตรีรณภพ วิเชียรวรรณ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17175784871.jpg