ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลตรี รณภพ วิเชียรวรรณ                    
ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17171415381.pdf