ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อม ปั๊มสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (INJECTION PUMP) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA


ตามที่กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีโครงการ การจ้างซ่อม ปั๊มสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (INJECTION PUMP) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA โดยวิธีคัดเลือก นั้น

การจ้างซ่อม ปั๊มสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (INJECTION PUMP) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลตรีรณภพ วืเชียรวรรณ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17170506471.pdf