ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มเพลาขับ (TRANSFER) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีโครงการ การจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มเพลาขับ (TRANSFER) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA โดยวิธีคัดเลือก นั้น

การจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มเพลาขับ (TRANSFER) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง แต่ยกเว้นค่าภาษีอากรทางศุลกากรขาเข้าของชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศ


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พล.ต. รณภพ วิเชียรวรรณ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17170364441.pdf