ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ โครงรถดัดแปลงเป็นรถทหารและอุปกรณ์ควบคู่ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ โครงรถดัดแปลงเป็นรถทหารและอุปกรณ์ควบคู่ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ชิ้นส่วนซ่อมของ โครงรถดัดแปลงเป็นรถทหารและอุปกรณ์ควบคู่ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๕๒,๖๑๑.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลโท นพรัตน์ นาคจันทึก                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17168888941.pdf