ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย ช. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อ สป. สาย ช. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น                              
               ซื้อ สป. สาย ช. จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๓,๙๕๘.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) เป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลโท นพรัตน์ นาคจันทึก                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางสาวขันทอง  ฟองทา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17168019771.pdf