ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. GALIL ACE จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. GALIL ACE จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. GALIL ACE จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD. รัฐอิสราเอล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๙,๕๑๒.๘๒ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์) โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลโท นพรัตน์ นาคจันทึก                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  น.สภัทราพร  อุ่นไทย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17167994311.pdf