ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคสป.สพ.ทบ.) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคสป.สพ.ทบ.) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคสป.สพ.ทบ.) จำนวน ๕๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๗๔๓.๗๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) เป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลโท นพรัตน์ นาคจันทึก                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางศิริรัตน์  ขำศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17164592041.pdf