ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี จำนวน ๕๙ คัน โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี จำนวน ๕๙ คัน โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี จำนวน ๕๙ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีอาร์ เทคนิคอล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน              และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลโท นพรัตน์ นาคจันทึก                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  น.สภัทราพร  อุ่นไทย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17164579341.pdf