ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ
เรื่อง ยกเลิกรายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)                       
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17147193971.pdf