ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการกรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๔๐,๐๐๐.-บาท ( สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) เป็นราคาที่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พล.ต.เพ็ญ คำแผง                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17137512061.pdf