ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V-150 จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


 ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถเกราะ V-๑๕๐ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               ชิ้นส่วนซ่อมของรถเกราะ V-๑๕๐ จำนวน ๓๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๗๓,๔๗๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลโทนพรัตน์ นาคจันทึก                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  น.สรสริน  แสงสุชล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17128231621.pdf