ประกาศราคากลาง

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องชุดทำความสะอาดปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร และขนาด ๑๑ มิลลิเมตร


1. ชื่อโครงการ ซื้อชุดทำความสะอาดปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร และขนาด 11 มิลลิเมตร
จำนวน 2,000 ชุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,600,000.-บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
เป็นเงิน 3,600,000.-บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ราคาชุดละ 1,800.-บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 7/2562
ลง 27 พฤศจิกายน 2561
5.2 ราคาจาก บริษัท นันทเทรด จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 พ.ท.จักรวาล เรือนคำ ประธานกรรมการ
6.2 ร.ท.ทวนชัย สติภา กรรมการ
6.3 ร.ต.หญิง วรรณวิมล อุณหเลขกะ กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒


เอกสารแนบ
15592100571.pdf