ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐๗ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)


กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐๗ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดไฟล์เอกสารที่แนบ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  พลโท นพรัตน์ นาคจันทึก
ตำแหน่ง  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางศิริรัตน์  ขำศรี
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17158536551.zip