ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิด และขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๒๒๔,๘๒๔.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสน
สองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ตามรายละเอียด ไฟล์เอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  พลตรี นพรัตน์ นาคจันทึก
ตำแหน่ง  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก รักษาราชการแทน เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17104921651.pdf
17104921652.zip