ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุง
และซ่อมบำรุง ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๕,๔๔๐,๒๑๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองร้อยสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ไฟล์เอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓  มกราคม  ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  พลตรี นพรัตน์ นาคจันทึก
ตำแหน่ง  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก รักษาราชการแทน เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๓  มกราคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17042645721.zip