ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางใน ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางใน
ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๓,๘๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  พลโท สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ตำแหน่ง  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16946880621.zip