ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยศูนย์อุตสาหการสรรพาวุุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานผลิตชนวนท้าย กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. สนับสนุนงานผลิต กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายฯ และอื่นๆ) รวม ๓๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก


ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์อุตสาหการสรรพาวุุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานผลิตชนวนท้าย กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. สนับสนุนงานผลิต กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายฯ และอื่นๆ) รวม ๓๘ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานผลิตชนวนท้าย กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. สนับสนุนงานผลิต กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายฯ และอื่นๆ) รวม ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๓๘,๔๔๑.๒๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
(รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  พลตรี เพ็ญ คำแผง
ตำแหน่ง  ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16932837451.zip
16927771942.zip
16927771945.zip