ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อสป. สนับสนุนงานบูรณาการปรับการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำ หน่วย (สป. สาย ช., พธ. และ ยย.) จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)


กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสป. สนับสนุน
งานบูรณาการปรับการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป. สาย ช., พธ. และ ยย.) จำนวน
๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้ง
นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๘,๑๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ตาม
รายการ ดังนี้ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  พลโท สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ตำแหน่ง  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16917411761.zip