ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
2 ประกาศประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางใน ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
3 ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๕๘๕ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
4 ประกาศประกวดราคาซื้อ เคมีภัณฑ์สนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (น้ำยาล้างทำความสะอาด โลหะ แบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๑๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก    ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
5 ประกวดราคาซื้ออวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิด ธรรมดา มีแกนเหล็ก M๘๕๕ (กล่องกระดาษบรรจุ ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม.ฯ และอื่นๆ) รวม ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
6 ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ฝัก กระบี่นายทหารสำเร็จรูปฯ และอื่นๆ) รวม ๑๘๖ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
7 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานผลิตชนวนท้าย กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. สนับสนุนงานผลิต กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายฯ และอื่นๆ) รวม ๓๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
8 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุช่วยผลิต อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายกระสุนฯ และอื่นๆ) รวม ๕๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
9 ประกวดราคาซื้อสป. สนับสนุนงานบูรณาการปรับการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำ หน่วย (สป. สาย ช., พธ. และ ยย.) จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
10 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและ รมดำอาวุธ ( ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ ) รวม ๕๖ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
11 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( กราไฟท์ฯ และอื่นๆ ) รวม 32 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
12 ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
13 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (ดอกกัดฯ และอื่นๆ) รวม 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
14 ประกาศประกวดราคาซ้ือแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
15 ประกวดราคา ซื้อหรือผลิตวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนการซ่อมบำรุง สป. (เฟืองกัดคมกระบี่ด้านซ้าย และเฟืองอื่นๆ) รวม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
16 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (PORTABLE JAMMER) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
17 ประกวดราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (กราไฟท์ GRAPHITE และอื่นๆ) รวม ๔๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
18 ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๓๕๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
19 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก ( ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ ) รวม ๗๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
20 ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๑๘๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
21 ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๓๖๒ แกลลอน    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
22 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ    ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
23 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน 2 ระบบ    ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
24 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
25 ประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E จำนวน ๖๐๘ กระป๋อง    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
26 ประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E จำนวน ๒๓๕ กระป๋อง    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
27 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD สำหรับทำเครื่องมือ และอื่นๆ) รวม ๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
28 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาลำกล้อง ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว แบบเปลี่ยนลำกล้องเร็ว Quick Change Barrel (QCB) (เหล็กกล้า ขนาด ๑ มิลลิเมตรฯ และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
29 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กราไฟท์และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
30 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
31 ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
32 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
33 ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
34 ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุม สป. คงคลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
35 ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
36 ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
37 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
38 ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
39 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
40 ประกวดราคาซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
41 ประกวดราคาซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
42 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
43 ประกวดราคาซื้อเครื่องยกขน    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
44 ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
45 ประกวดราคาซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
46 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
47 ประกวกดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
48 ประกวดราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและ ยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (ดินประสิวและอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
49 ประกวดราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษทรายเบอร์๑ และอื่นๆ ) รวม ๑๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
50 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ