ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน โครงการผลิต สป. สิ้นเปลืองสำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายกระสุนฯ และอื่นๆ)รวม ๕๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
2 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นหน่วย หมายเลข ๑ ทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
3 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
4 ประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒,๘๐๖ กระป๋อง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
5 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพับโลหะแผ่นสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์ทางทหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
6 ประกวดราคาซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น (ขนาดบรรจุ ๑ ถัง เท่ากับ ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑๓๓ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
7 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL - PRF - 46170 E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒๓๕ กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
8 ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
9 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐๗ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
10 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทําความสะอาดและปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน) จํานวน 1,362 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
12 ประกวดราคาซื้อยางนอก – ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
13 ประกาศประกวดราคาซื้ออสิ่งอุปกรณ์ในการ รับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๙๕ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
14 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก (ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ) รวม ๓๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
15 ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
16 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ ฯ (เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เกรด SKD ๑๑ และอื่นๆ) รวม ๒๖ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
17 ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
18 ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
19 ประกาศประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางใน ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
20 ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๕๘๕ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
21 ประกาศประกวดราคาซื้อ เคมีภัณฑ์สนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (น้ำยาล้างทำความสะอาด โลหะ แบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๑๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก    ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
22 ประกวดราคาซื้ออวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิด ธรรมดา มีแกนเหล็ก M๘๕๕ (กล่องกระดาษบรรจุ ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม.ฯ และอื่นๆ) รวม ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
23 ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ฝัก กระบี่นายทหารสำเร็จรูปฯ และอื่นๆ) รวม ๑๘๖ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
24 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานผลิตชนวนท้าย กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. สนับสนุนงานผลิต กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายฯ และอื่นๆ) รวม ๓๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
25 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุช่วยผลิต อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายกระสุนฯ และอื่นๆ) รวม ๕๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
26 ประกวดราคาซื้อสป. สนับสนุนงานบูรณาการปรับการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำ หน่วย (สป. สาย ช., พธ. และ ยย.) จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
27 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและ รมดำอาวุธ ( ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ ) รวม ๕๖ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
28 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( กราไฟท์ฯ และอื่นๆ ) รวม 32 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
29 ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
30 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (ดอกกัดฯ และอื่นๆ) รวม 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
31 ประกาศประกวดราคาซ้ือแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
32 ประกวดราคา ซื้อหรือผลิตวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนการซ่อมบำรุง สป. (เฟืองกัดคมกระบี่ด้านซ้าย และเฟืองอื่นๆ) รวม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
33 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (PORTABLE JAMMER) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
34 ประกวดราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (กราไฟท์ GRAPHITE และอื่นๆ) รวม ๔๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
35 ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๓๕๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
36 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก ( ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ ) รวม ๗๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
37 ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๑๘๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
38 ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๓๖๒ แกลลอน    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
39 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ    ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
40 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน 2 ระบบ    ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
41 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมความชื้น จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
42 ประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E จำนวน ๖๐๘ กระป๋อง    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
43 ประกวดราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E จำนวน ๒๓๕ กระป๋อง    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
44 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD สำหรับทำเครื่องมือ และอื่นๆ) รวม ๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
45 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาลำกล้อง ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว แบบเปลี่ยนลำกล้องเร็ว Quick Change Barrel (QCB) (เหล็กกล้า ขนาด ๑ มิลลิเมตรฯ และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
46 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กราไฟท์และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
47 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
48 ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
49 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
50 ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ